مگ می | MagMe

آموزش

چگونه از ذخیره ی خودکار تصاویر تلگرام در گالری جلوگیری کنیم؟

در این مقاله نحوه جلوگیری از دانلود خودکار رسانه ها یا ذخیره تصاویر موجود در تلگرام در گالری شرح داده شده است. یکی از آزاردهنده ترین چیزها هنگام استفاده از تلگرام، یافتن صدها عکس ناخواسته ادامه مطلب